Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III ” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju  13 uczniom/uczennicom w klasach I - III w Szkole Podstawowej w Zarzeczu  Łukowskim, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od września 2011 do czerwca  2012r.
Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe, tj.:
- stworzenie warunków w szkołach umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- zmniejszenie trudności w uczeniu się 80% uczniów,
- pogłębienie zainteresowań uczniów,
- zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka,

  • opracowanie programów edukacyjnych realizowanych zajęć dodatkowych.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Głównym celem programu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia, wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, rozciąganie mięśni przykurczonych, wzmacnianie mięśni osłabionych, poprawianie równowagi, wdrażanie do rekreacji ruchowej, zwiększanie pojemności życiowej płuc.
Zajęcia w ramach indywidualizacji odbywają się na basenie w każdą środę  od godziny 15.00 – 16.30 oraz w   piątek od godziny 14.00 do 15.30.