„Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”

       Projekt pod nazwą „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” realizowany jest w formie współdziałania 7 jednostek samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na terenie powiatu łukowskiego w woj. lubelskim. W projekcie uczestniczy 5 gmin wiejskich i 2 miejskie. Ostatecznym beneficjentem są szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu tych gmin. Łącznie w projekcie uczestniczy 71 szkół.
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów, pochodzących z obszarów wiejskich i miejskich.

      Celami pośrednimi są:

1.  opracowanie i wdrożenie programu rozwoju dla każdej szkoły ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych,

2. umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych wiadomości i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej,

3.  współpraca szkół ze społecznością lokalną oraz organizacjami – na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

              

      Realizacja projektu trwa od 1 lutego 2007 do 31 stycznia 2008 r. i w naszej szkole obejmuje poniższe programy:

 

 

Lp.

Tytuł programu

Realizatorzy

0kres realizacji

1.

Program edukacji czytelniczej i medialnej

P. Hanna Ślusarczyk

II 2007r.

– I 2008r.

2.

Program kółka j. rosyjskiego:

Вольшебный мир

P. Agata Zarzycka

II 2007r.

– I 2008r.

3.

Program koła j. angielskiego

P. Małgorzata Juszczyńska

II 2007r.

– I 2008r.

4.

Program koła matematycznego

P. Anna Paciorek

II 2007r.

– I 2008r.

5.

Program koła informatycznego:

„Nauczanie Ku Przyszłości”

P. Jolanta Osiak

II 2007r.

– I 2008r.

6.

Program wychowania fizycznego: „Pływam jak żabka”

P. Edward Leśniak

II 2007r.

– I 2008r.

7.

Program zajęć teatralno – umuzykalniających

P. Anna Gajda

P. Renata Wereszczyńska

II 2007r.

– I 2008r.

8.

Program zajęć turystyczno i kulturalno – rozrywkowych

P. Marzena Czerska

P. Małgorzata Juchnikowska

II 2007r.

– I 2008r.

9.

Program plastyczny: „Plastuś”

P. Marzena Czerska

P. Małgorzata Juchnikowska

II 2007r.

– I 2008r.

 

 PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ

 

 Program edukacji czytelniczej i medialnej  jest przeznaczony dla uczniów kl. IV – VI  do realizacji na zajęciach koła polonistycznego.

Celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie kształcenia kulturalnego, szczególnie dotyczącego teatru i filmu. Program zakłada zapoznanie ze zbiorami muzealnymi stanowiącymi dziedzictwo kulturowe, udział w spektaklach teatralnych, w wystawach popularyzujących naukę. Treści skierowane są na wyrobienie potrzeby aktywnego i świadomego korzystania  z dóbr kultury wysokiej.

Program ma charakter czynnościowy (praca nauczyciela i ucznia polega zadziałaniu), spiralny (nawiązanie do wiadomości i umiejętności już posiadanych), funkcjonalny (nastawiony  na kształcenie umiejętności). Zaplanowano zajęcia wykorzystujące aktywizujące metody pracy z uczniem, wycieczki, wystawy, uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. Zrealizowane działania będą podlegały ewaluacji (ankiety, konkursy, prezentacja własnych dokonań na forum szkoły i imprezach zewnętrznych).

                                                                                                                                                         Hanna Ślusarczyk

  

PROGRAM KÓŁKA J. ROSYJSKIEGO

„Вольшебный мир”

 Program pt. Вольшебный мир  jest uzupełniającym programem kółka języka rosyjskiego, przeznaczonym dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

        Celem programu jest poszerzenie znajomości języka rosyjskiego zapewniającą  komunikację językową, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania  i pisania, kształcenie umiejętności planowania, organizowania i samooceny własnej pracy.

        W znacznej części będzie on realizowany metodą projektu. Metoda ta daje uczniom możliwość nie tylko rozwijania kompetencji językowych, ale również kształcenia  umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Stwarza również szanse na większe zaangażowanie wszystkich uczniów (nawet mniej uzdolnionych językowo) i pozwala odejść od szablonu typowo lekcyjnej formy.

                                                                                                                                                              Agata Zarzycka

 

PROGRAM KOŁA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

           Program koła z języka angielskiego został napisany z myślą o uczniach, uwzględniając rozwijanie ich zdolności oraz umiejętności komunikacyjnych i językowych.

        Są to działania umożliwiający szybszy rozwój ucznia zdolnego. Wyposażają go w większy zakres wiedzy, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień kształtują myślenie twórcze i rozwijanie oryginalności.

        Program przeznaczony jest do realizacji w klasach IV – VI szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo na zajęciach koła zainteresowań.

          Zadaniem niniejszego programu jest pobudzenie uczniów do efektywnej pracy. Uczeń zdobywając nowe umiejętności rozwija się i szuka samodzielnie lepszych, ciekawszych rozwiązań.

            Bycie Europejczykiem uaktywnia ucznia do ciągłego poszukiwania właściwej drogi zainteresowań, kształtuje wyobraźnię i koncentrację uwagi – daje poczucie własnej wartości.

        Realizując ten program nauczyciel ma możliwość wielostronnego rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich podopiecznych.

 

Małgorzata Juszczyńska

                                                           

 PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO

 

            Program jest propozycją zajęć koła matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką.

         Zajęcia mają utrwalać i poszerzać wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach matematyki.

        Program powinien uczyć samodzielnego, twórczego myślenia, wyciągania wniosków oraz praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym przez odpowiedni dobór zadań tekstowych.

  Celem programu jest przygotowanie uczniów do konkursów, sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych.

  Ponadto celami są:

ü  rozwijanie zainteresowań matematycznych,

ü  wdrażanie do poszerzania swojej wiedzy matematycznej poprzez korzystanie ze zbiorów zadań, Internetu, programów multimedialnych,

ü  uczenie aktywności (ponieważ uczeń wykonuje modele, rysuje, mierzy),

ü  uczy się obserwować, zauważać różnice i podobieństwa,

ü  zanim wysnuje wniosek (twierdzenie) najpierw to zrozumie,

ü  uczy się wyciągać oraz formułować wnioski.

 

Anna Paciorek

  

 PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO

                                                                                   „Nauczanie Ku Przyszłości”

 

Program koła informatycznego dla uczniów klasy: IV – VI szkoły podstawowej jest poszerzeniem i uzupełnieniem wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej zdobywanych na lekcjach. Jednocześnie ma zachęcić uczniów do poszerzania swojej wiedzy z innych przedmiotów, zdobywania informacji ze stron internetowych, rozwijania własnych zainteresowań, a także korzystania z wystaw, np.: „Communico Ergo Sum” PKiN w Warszawie.

Ponadto prowadzenie multimedialnej kroniki szkoły, rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły i gromadzenie ich w postaci zdjęć, filmów DVD. Praca ucznia z komputerem ma również służyć promowaniu szkoły w środowisku lokalnym poprzez wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej informacji o najważniejszych wydarzeniach szkolnych. Informacje te następnie umieszczane będą na stronie Gminy Łuków. Efekty pracy uczniów będą również widoczne w postaci aktualizacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim.

W tym celu zakładam, że uczniowie posiądą rozszerzoną wiedzę z zakresu obsługi wybranych programów komputerowych.

Jolanta Osiak

 

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 „Pływam jak żabka”

 

    Program z wychowania  fizycznego jest przeznaczony do realizacji w klasach I – VI.

    Celami są:

ü  wypracowanie umiejętności pływania u każdego dziecka w wieku rozwojowym,

ü   kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie gorsetu 

ü  mięśni obkurczonych w środowisku wodnym,

ü  eliminowanie otyłości u dzieci poprzez ćwiczenia kompensacyjne w wodzie,

ü  organizacja obozu pływackiego nad morzem lub jeziorem (VII – VIII 2007r).

Prowadzone będą:

ü  zajęcia sportowo – rekreacyjne na basenie,

ü  zajęcia korekcyjno – rekreacyjne zapobiegające i eliminujące wady postawy i otyłość u dzieci w środowisku wodnym.

 

Edward Leśniak

 

 PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNO – UMUZYKALNIAJĄCYCH

 

        Program: „Bawimy się w teatr, tańczymy, śpiewamy i nudzie na flecie z przekorą też gramy” przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

        Założenia programu to rozbudzenie twórczej aktywności ruchowej, słownej i muzycznej. Zabawy w teatr rozwijają zdolności myślenia i mowy, uczą samokontroli i współdziałania.

        Treści programu skierowane są na rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu oraz czynnym udziałom w zajęciach teatralnych z elementami muzyczno – ruchowymi w formie pozalekcyjnej.

        Jednym z głównych celów jest budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Forma zajęć pozwoli dzieciom (również cichym, nieśmiałym i zamkniętym w sobie) na swobodne bycie sobą lub kimś wymarzonym oraz dostarczy wiele radości z własnych możliwości twórczych.

 

        Anna Gajda i Renata Wereszczyńska

 

PROGRAM ZAJĘĆ TURYSTYCZNO I KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH

 

Program zajęć pozalekcyjnych – Rozwijanie działalności turystycznej i kulturalno                   

 – rozrywkowej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów w klas I – VI.

Celem programu jest poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych ojczyzny   i najbliższej okolicy oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.

Program będzie realizowany poprzez wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo          

 – turystyczne i imprezy krajoznawczo –  turystyczne.

Daje on możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, zdobywania dodatkowej wiedzy o otaczającym świecie, do aktywnego funkcjonowania wychowanków w społeczeństwie.

Stwarza szanse zdobycia wiedzy na temat niezwykłych zakątków miast i okolic,   przy jednoczesnym poznaniu historii najważniejszych zabytków, walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych.

                                                                           Marzena Czerska i Małgorzata Juchnikowska

 

PROGRAM PLASTYCZNY

 „PLASTUŚ”

 

Program plastyczny „Plastuś” powstał z myślą o dzieciach zainteresowanych plastyką. Przeznaczony jest dla uczniów I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.        

Celem programu jest zapoznanie z dziedzinami sztuki plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie wrażliwość na piękno przyrody, malarstwa i rzeźby, poznanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez barwy i malarstwo.

Będzie on realizowany w ciągu 2 godzin lekcyjnych tygodniowo w ramach kółka plastycznego. Daje on możliwość zaspokojenia plastycznych zainteresowań uczęszczających dzieci i możliwość samorealizacji w tym zakresie, uwrażliwienie na piękno sztuki poprzez kontakt z dziełem plastycznym, nabycia umiejętności rozładowywania emocji poprzez działalność plastyczną oraz przedstawianie swoich prac plastycznych jako dekoracji sali, gazetek ściennych, wystawach i konkursach plastycznych na terenie szkoły i gminy.                    

                                                                   Marzena Czerska i Małgorzata Juchnikowska